​برنامه های آینده شهرداری در بانک شهر اعلام شد. ۵ شرکت زیر مجموعه این بانک، بورسی می شوند. تامین سرمایه تمدن، نزدیکترین شرکت برای ورود به بورس است.