به گزارش بورس ٢۴،نماد های «غدشت» ، «قرن» ، «پدرخش» ، «بکاب» از تاریخ ١٩ آذر به روش مبتنی بر حراج بازارگردانی می شوند.