به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،این شرکت تصمیمات اخذ شده در مجمع خود را منتشر نمود.