به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، مجموع درآمد ٨ ماهه منتهی به آبان ١٣٩٩ شرکت پخش البرز حدود ٢۶٧۶ میلیارد تومان می باشد که حدود ٣٨٨ میلیارد تومان از این مبلغ متعلق به درآمد آبان می باشد.