به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، بانک ایران زمین اعلام نمود سود و وجه التزام بابت مانده بدهی تعاونی مولی الموحدین محاسبه گردید. بدین ترتیب مانده حساب بدهی این تعاونی به مبلغ ٢٣٩١۵ میلیارد ریال به بانک مرکزی اعلام شد.