به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، ١٠.۵٨ درصد سهام مدیریتی غیر کنترلی شرکت پتروشیمی اصفهان در نماد «شصفها۴» در روز شنبه ٢٠ دی ماه در بازار فرابورس ایران به طور عمده و نقد عرضه خواهد شد.