به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، بانک ایران زمین اعلام نمود از فروش ١٢ رقبه املاک درج شده ، ردیف های دو، سه، پنج، هفت، هشت و ده در لیست فهرست املاک ، بدلیل عدم دریافت پیشنهاد و توافق به فروش نرسیده است همچنین با پیشنهاد احدی از خریداران در ردیف یک ، بدلیل عدم واریز مبلغ ۵ درصد قیمت پایه مزایده بعنوان سپرده حسن انجام تعهدات، موافقت نشد و در نهایت کمبته معاملات با پیشنهاد خریداران ملک های ردیف چهار فهرست املاک به قیمت ۵،۵٢٢،٠٠٠،٠٠٠ ریال ، ردیف شش با قیمت ۵١،۴٨٨،٠٠٠،٠٠٠ ریال ، ردیف ٩ با قیمت ١٢،٣٠٠،٠٠٠،٠٠٠ ریال ، ردیف ١١ با قیمت ٣٩،۵٠٠،٠٠٠،٠٠٠ ریال و ردیف ١٢ با ٧٨،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠ ریال همگی بصورت نقدی موافقت و در حال انعقاد قرارداد است.