به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت صنایع غذایی مینو شرق در ٨ ماهه منتهی به آبان ١٣٩٩ حدود ١١٨ میلیارد تومان از فروش محصولات خود درآمد کسب نمود، که ١۶ میلیارد تومان متعلق به ماه آبان می باشد.