طی روزهای اخیر شاهد تیک منفی از سمت سهامداران عمده در نماد وسرمد هستیم که دلیل آن انتقال سهام به کد بازارگردانی این نماد جهت رعایت الزامات فرابورس است.

بورس۲۴ : طی روزهای اخیر شاهد تیک منفی از سمت سهامداران عمده در نماد وسرمد هستیم که دلیل آن انتقال سهام به کد بازارگردانی این نماد جهت رعایت الزامات فرابورس است.

طی دو روز اخیر حدود 6 میلیون سهم به کد بازارگردان منتقل شده است. همچنین سهامداران عمده با عقد قرارداد با بازارگردان سهم نسبت به تامین وجه نقد بازارگردان اقدام نموده اند که امید است در روزهای منفی حمایت سهم را به همراه داشته باشد.