به گزارش بورس ٢۴،عرضه عمده ١٠/۵٨ درصد سهام پتروشیمی اصفهان در روز ١۵دی ماه لغو شد.