به گزارش بورس ٢۴، نماد های «دالبر» ، «والبر» ، «دیران» ، «دسبحان» ، «فملی» ، «آسیا» ، «دسبحا» از تاریخ ١٧ آذر ماه به روش مبتنی بر حراج بازار گردانی می شوند.