به گزارش بورس ٢۴، اوراق مرابحه عام دولت در نماد های «اراد۵۵» و «اراد۵٨» طی بازه زمانی ١٩آذر الی ٢۴آذر پذیره نویسی می شود. سود روز شمار نماد «اراد۵۵» به ترتیب در تاریخ ١٩آذر ،٢٢آذر، ٢٣آذر ، ٢۴آذر ، ٩،۴۵١ ریال ، ١٠،٧۵۶ ریال، ١١،١٩٢ریال ، ١١،۶٢٩ ریال و «اراد۵٨» ٣٢٢٨ریال ، ۴۴۴۵ ریال ، ۴٨۵٢ ریال ، ۵٢۵٨ ریال می باشد.