به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، هیئت مدیره شرکت بازرگانی و خدمات بندری ایران از زیر مجموعه های «شیران» افزایش سرمایه ۴٠٠درصدی از محل تجدیدارزیابی و مطالبات حال شده سهامدار عمده را تصویب کرد.