به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، در طی اصلاحیه ای زیان هر سهم بانک شهر در ١٢ماهه منتهی به اسفند ١٣٩٨ مبلغ ٣١٢۵ ریال اعلام شد که در گزارش قبلی ٢٩٠٨ ریال اعلام شده بود.گفتنی است زیان سال ٩٨ درمقایسه با سال ٩٧ ، ٨درصد کاهش داشته است.شایان ذکر است در این دوره سود وجه التزام تسهیلات اعطایی ١۴درصد رشد داشته است .