به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت بهنوش ایران در ٨ ماهه منتهی به آبان ١٣٩٩ حدود ٧۶٨ میلیارد تومان فروش داشت که ٧٨ میلیارد تومان متعلق به آبان می باشد.