به گزارش بورس ٢۴، نماد های «فاذر» ، «کسرام» از تاریخ ١۶ آذر ماه به روش مبتنی بر حراج بازارگردانی می شود.