به گزارش بورس ٢۴، بلوک سهام مدیریتی غیر کنترلی شرکت پتروشیمی اصفهان در تاریخ ١۵ دی ماه ١٣٩٩ به قیمت پایه هر سهم ١٠٩،۵٠٧ ریال عرضه می شود. تعداد سهام قابل عرضه ٣١،٧۴۵،٣٢٠ سهم معادل ١٠.۵٨ درصد می باشد.