به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سیمان هرمزگان در ١٢ ماهه منتهی به آبان ١٣٩٩ حدود ۵١۴ میلیارد تومان فروش داشت که ٨۶ میلیارد تومان متعلق به آبان می باشد.