به گزارش بورس ٢۴، نماد های «اعتلا» ، «پخش» ، «دبالک» ، «دتولید» ، «دسانکو» ، «کی بی سی» از تاریخ ١٧ آذر ماه بازارگردانی می شود.