به گزارش بورس ٢۴، نماد شرکت رایان هم افزا از تاریخ ١٧ آذرماه بازارگردانی می شود.
نماد رایان هم افزا بازارگردانی می شود