به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت نصیر ماشین اعلام نمود از مبلغ افزایش فوق معادل مبلغ ١۶٩٠٠٠٠ریال مربوط به میل لنگ خام و ١٨٠٠٠٠٠ریال جهت ماشین کاری می باشد که کل مبلغ به عنوان نرخ فروش درنظر گرفته می شود.قابل ذکر است افزایش ماشینکاری معادل ٣٧.۵ درصد بوده است که اثر موثردر صورتهای مالی دارد.لازم به ذکر است تامین ماده اولیه به عهده شرکت مگاموتور می باشد.قابل توجه می باشد نرخ مواد اولیه در این قرارداد به نسبت قرارداد قبلی تغییری نداشته است