به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت مهندسی نصیر ماشین از افزایش نرخ فروش خبر داد و اعلام نمود از مبلغ افزایش فوق معادل مبلغ ١٢۵٠٠٠٠ریال مربوط به میل لنگ خام و ٨٢۵٠٠٠ریال جهت ماشین کاری می باشد که کل مبلغ به عنوان نرخ فروش درنظر گرفته می شود.قابل ذکر است افزایش ماشینکاری معادل ٣٧.۵ درصد بوده است که اثر موثردر صورتهای مالی دارد.لازم به ذکر است تامین ماده اولیه به عهده شرکت مگاموتور می باشد.