به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت ویتانا سهامداران خود را برای شرکت در مجمع عمومی فوق العاده دعوت نمود.