به گزارش بورس ٢۴، ۵٠/٢٣ درصد از سهام شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران به صورت عمده واگذار خواهد شد.تاریخ عرضه ٢٩آذر ماه و قیمت پایه هر سهم ۵٨٠۶٧ ریال می باشد.