به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت کاما از عدم پذیرش پیشنهاد از سوی برگزار کننده مزایده مشارکت ١٠ درصدی باما در کنسرسیوم مزایده عمومی انجام سرمایه گذاری به منظور تجهیز معدن و استخراج و فروش سنگ آهن در معدن شیطور واقع در استان یزد خبر داد.