به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت صنایع شیمیایی فارس اعلام نمود از تاریخ گزارشگری قبلی تا کنون تغییری در وضعیت مالی و عملیاتی شرکت رخ نداده است. هم چنین گزارش توجیهی افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها در سامانه کدال منتشر شده و مراحل بعدی در دست اقدام می باشد.