به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت صنایع شیمیایی فارس در ٨ ماهه منتهی به آبان ١٣٩٩ حدود ١٨٠ میلیارد تومان فروش داشت که ٢٧ میلیارد تومان متعلق به آبان می باشد.