غروب امروز بود که علی صحرایی مدیرعامل بورس اوراق بهادار تهران از قطعی شدن عرضه اولیه پتروشیمی بوعلی سینا در روز چهارشنبه هفته جاری سخن گفته بود. قبل از آن هم معاون مالی هلدینگ خلیج فارس به خبرنگار بورس ٢۴ گفته بود که کارهای این عرضه برای روز چهارشنبه نهایی شده است. اما دقایقی پیش مدیرعامل بورس تهران به خبرنگار بورس ٢۴ توضیح داد که ٩٩ درصد کارهای عرضه اولیه پتروشیمی بوعلی نهایی شده ولی این شرکت اعلام کرد ؛ برای قیمت عرضه به تائید نهایی هیات مدیره و سهامدار عمده نیاز دارد، از این رو عرضه عمومی سهام شرکت مزبور در روز چهارشنبه جاری احتمالی ، لکن برای چهارشنبه هفته آینده قطعی است.

بورس۲۴ : غروب امروز بود که علی صحرایی مدیرعامل بورس اوراق بهادار تهران از قطعی شدن عرضه اولیه پتروشیمی بوعلی سینا در روز چهارشنبه هفته جاری سخن گفته بود.

قبل از آن هم معاون مالی هلدینگ خلیج فارس به خبرنگار بورس۲۴ گفته بود که کارهای این عرضه برای روز چهارشنبه نهایی شده است.

اما دقایقی پیش مدیرعامل بورس تهران به خبرنگار بورس۲۴ توضیح داد که 99 درصد کارهای عرضه اولیه پتروشیمی بوعلی نهایی شده ولی این شرکت اعلام کرد ؛ برای قیمت عرضه به تائید نهایی هیات مدیره و سهامدار عمده نیاز دارد، از این رو عرضه عمومی سهام شرکت مزبور در روز چهارشنبه جاری احتمالی ، لکن برای چهارشنبه هفته آینده قطعی است.