به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، مجموع فروش ٨ ماهه منتهی به آبان ١٣٩٩ شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر حدود ٧۶٢ میلیارد تومان می باشد که حدود ١٣٧ میلیارد تومان از این مبلغ متعلق به فروش آبان می باشد.