به گزارش بورس ٢۴، شرکت چوب خزر کاسپین جز عرضه های اولیه فرابورس قرار گرفت. بدین ترتیب این شرکت با سهمیه هر کد معاملاتی ٢٠ سهم در رنج قیمتی ٢۴٠٠ الی ٢۵٠٠ تومان عرضه خواهد شد که شامل١٧.۵ درصد از کل سهام شرکت می باشد گفتنی است، این عرضه در روز سه شنبه مورخ یازدهم آذرماه با ثبت سفارش و در تاریخ چهارشنبه دوازدهم آذرماه با تخصیص سهام و در نهایت در روز شنبه پانزدهم آذرماه با شروع معاملات همراه می شود لازم به ذکر است، ۵ میلیون از سهام قابل عرضه نیز به صندوق های سرمایه گذاری تخصیص خواهد یافت