به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت معدنی املاح ایران در ٨ ماهه منتهی به آبان ١٣٩٩ حدود ٢٢١ میلیارد تومان از فروش محصولات خود درآمد کسب نمود، که ٣۵ میلیارد تومان متعلق به ماه آبان می باشد.