به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، مجموع فروش ٨ ماهه منتهی به آبان ١٣٩٩ شرکت کلر پارس حدود ١٧٩ میلیارد تومان می باشد که حدود ٢۵ میلیارد تومان از این مبلغ متعلق به فروش آبان می باشد.