به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت پتروشیمی ارومیه در ٨ ماهه منتهی به آبان ١٣٩٩ حدود ١١۴ میلیارد تومان فروش داشت که ١٧ میلیارد تومان متعلق به آبان می باشد.