به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت پلیمر آریا ساسول در ٨ ماهه منتهی به آبان ١٣٩٩ حدود ٩٢٣٩ میلیارد تومان از فروش محصولات خود درآمد کسب نمود، که ١۵۶٣ میلیارد تومان متعلق به ماه آبان می باشد.