به گزارش بورس ٢۴، نماد شرکت سرمایه گذاری معیار صنعت پارس از تاریخ ١١ آذر ماه بازارگردانی می شود.