به گزارش بورس ٢۴، نماد های «کتوکا» ، «شتوکا» ، «توریل» و «هرمز» از تاریخ ١١ آذر بازارگردانی می شود.