به گزارش بورس ٢۴، نماد شرکت افرا نت از تاریخ ١١ آذر ماه به روش مبتنی بر حراج بازار گردانی می شود.