به گزارش بورس ٢۴،نماد شرکت قند ثابت خراسان از تاریخ ٩آذر بازارگردانی می شود.