میزان فروش واحدهای مسکونی نوساز در شهر تهران باز هم کاهش پیدا کرد.

بورس۲۴ : میزان فروش واحدهای مسکونی نوساز در شهر تهران باز هم کاهش پیدا کرد.

ماه گذشته فقط 38.9 درصد از معاملات خرید آپارتمان به واحدهای نوساز اختصاص پیدا کرد. این در حالی است که سال گذشته همین موقع، 42 درصد معاملات خرید خانه به واحدهای نوساز اختصاص داشت.

سال 96 هم این سهم 50 درصد بود.

در معاملات مسکن ماه آبان امسال از 4 هزار و 466 واحد مسکونی فروش رفته، یک هزار و 736 واحد مسکونی، نوساز بودند.

افت معاملات این واحدهای متعلق به بساز و بفروش ها از افت کل معاملات مسکن سنگین تر گزارش شده است.

قیمت بالای واحدهای نوساز عامل افت سنگین فروش آنهاست.