به گزارش بورس ٢۴،بورس تهران اعلام داشت، ١ .بخش قابل توجهی از معاملات کم حجم به دلیل سفارش های خرید و فروش پرحجمی هستند که در خلال معاملات و قرارگرفتن چند خریدار در مقابل یک فروشنده یا بالعکس، خرد میشوند؛ به عبارت دیگر یک سفارش خرید یا فروش پرحجم ممکن است به تعداد زیادی معامله کم حجم ناشی از آن سفارش و چند سفارش پرحجم در طرف مقابل منجر گردد. .٢،با توجه به اقبال عمومی به بازار سرمایه، سهامداران خرد بسیاری با سبد سهام کوچک در بازار سرمایه فعالیت دارند و به تبع دارایی خود با رعایت حداقل های اعلامی، سفارش های خرید و فروش کم حجم وارد سامانه معاملات می کنند که چنین امری به شرط رعایت نصاب های اعلامی در ارسال سفارش، تخلف محسوب نمی گردد؛ ضمن اینکه سرمایه گذاران در اغلب موارد از اعداد رُند برای ورود سفارش استفاده می کنند.