به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، دامنه نوسان نمادهای معاملاتی «زقیام»، «زبینا»، «زشگزا» «تلیسه»، «قشیر»، «غدیس» از روز دوشنبه دهم آذر ماه به میزان ۵ درصد تغییر می کند.