به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، هیأت مدیره مبین وان کیش افزایش سرمایه ١۵٠ درصدی این شرکت از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی ،سود انباشته را به تصویب رساند.