به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت مهدنسی نصیر ماشین اعلام نمود با توجه به اقدامات انجام شده نسبت به اخذ افزایش قیمت الحاقیه مذبور رادریافت نمود که به نسبت قیمت فروش هر واحد ٢٣ درصد افزایش دریافت شده است .