به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،پرتفوی سهام سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت شیمیایی به شرکت کربن ایران منتقل شد.