به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت پارس خودرو در ٨ ماه نخست سال ١٣٩٩ حدود ١۶۶٨ میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات کسب نمود. گفتنی است درآمد این شرکت در مدت یاد شده نسبت به مدت مشابه قبل با رشد ٣١٣ درصدی روبرو بود.