به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سایپا در عملکردی چشمگیر در مدت ٨ ماهه منتهی به آبان ١٣٩٩ حدود ٧٨۴٩ میلیارد تومان درآمد کسب نمود.