به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سیمان ساوه از خرید سهام شرکت سیمان سپاهان، سیمان فارس نو، سیمان فارس خبر داد.