به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر اعلام نمود از طریق فراخوان عمومی نسبت به برگزاری مناقصه تامین پنل های نیروگاه ۵ مگاواتی خورشیدی اقدام نموده است. شرکت شیدسان راد برنده مناقصه اعلام گردید. قرارداد به صورت تامین ماژول فتو ولتائیک مورد نیاز برای اجرای نیروگاه خورشیدی به ظرفیت ۵ مگاوات مشتمل بر تجهیزات یدکی، بسته بندی، بارگیری، بیمه، حمل، ترخیص و تحویل در محل مورد نظر خریدار براساس مشخصات مورد نیاز و الزامات فنی می باشد، و مبلغ آن ١,١٢٨,٩٧١ یورو می باشد.