به گزارش بورس ٢۴، نماد شرکت بیمه زندگی خاورمیانه از تاریخ ١٠ آذر بازارگردانی می شود.