به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت مهندسی نصیر ماشین اعلام نمود شرکت با توجه به اقدامات انجام شده نسبت به اخذ افزایش قیمت الحاقیه مذبور رادریافت نمود که به نسبت قیمت فروش هر واحد ٢٣ درصد افزایش دریافت شده است .